Mindsteps STU

MINDSTEPS STU

Mindsteps STU er en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, der flytter de unges faglige og fysiske udvikling ud fra et neurologisk perspektiv, under hele uddannelsesforløbet.

Mestring af eget liv er det primære omdrejningspunkt i hele tilrettelæggelsen af Mindsteps STU. Målsætningen er, at de unge uddannes til størst mulige selvstændighed i deres voksenliv. Det sker i en kombination af praktiske og teoretiske fag.

De praktiske fag fokuserer på, at gøre de unge selvhjulpne i deres privatliv og daglige virke. De teoretiske fag fokuserer dels på selvhjulpenhed i opgaver ift. det omgivende samfund og dels på deres almene færdigheder ift. den generelle samfundsdeltagelse. Endelig videreføres den nødvendige fysiske og social træning samt sanseintegration, de unge tidligere har modtaget, som en integreret del af den daglige undervisning.

Undervisningsmiljøet vil være medinddragende, motiverende og sjovt.

UDDANNELSENS OPBYGNING

FASTE PRAKTISKE FAG

Krop, ernæring og sundhed

I en kombination af teori og praksis lærer de unge om deres eget velvære og deres fysiske og mentale sundhed – krop, sjæl og hjerne. Faget omhandler kost, motion, søvn og andre basale behov. Vi lægger madplaner, køber ind og laver mad som en integreret del af undervisningen.

Vi lærer om kemi i maden – fx hvad tilsætningsstoffer gør ved maden og laver forsøg med at opbevare mad over længere tid for at se, hvad der sker.

Derudover fokuserer vi på mental sundhed; glæde, stress, trivsel og andet der har betydning for ens velbefindende.

Musik og musikforståelse

Musik bruges som en integreret del at undervisningen. Der arbejdes med musikforståelse, forståelse af musikkens betydning i en terapeutisk (psykologisk) sammenhæng og musikkens betydning for den enkelte.

Krop og bevægelse

Nødvendig fysisk træning, sansestimulation og sanseintegration for en grundlæggende forudsætning for den bedst mulige neurologiske udvikling og derigennem indlæring.

Fysiske træning, sansestimulation og sanseintegration videreført fra Mindsteps.

SKIFTENDE TEORETISKE FAG

Samfund, erhverv og innovation

Pligter og rettigheder i et samfundsperspektiv, herunder demokratiforståelse og demokratideltagelse.

Voksenlivet efter STU – fx inklusion på arbejdsmarkedet, pligter og rettigheder på arbejdspladsen og de unges egen plads på arbejdsmarkedet med udgangspunkt i deres mission og vision.

Forståelse af handicapforhold, herunder serviceloven, BPA lovgivning og videndeling mellem mennesker med handicap.

Innovation i et samfundsperspektiv. Førtidspension er ikke lig med pension – innovativ tænkning om egen situation herunder mulige virksomhedsbesøg og praktikophold.

Virksomhedstyper og hvilke funktioner, der skal være i en virksomhed. Socioøkonomiske virksomheder og hvad der kendetegner dem. Fokus på oprettelse af egen socioøkonomisk virksomhed.

Dansk og kommunikation

Skriftlig og mundtlig dansk.

Brug af internettet til fx informationssøgning og forståelse af samfundsrelaterede digitale platforme som fx NemID.

Sociale relationer herunder den personlige samtale og klassens tid.

Medarbejderudviklingssamtaler i BPA-ordning.

Kultur fx besøg på museer (planlægning, besøg, evaluering).

Matematik

Almene regnearter til pengeregning, styring af privatøkonomi, forståelse af prisniveauer på varer og ydelser, forståelse for budgetlægning, forsikring og pension. Økonomistyring i forbindelse med BPA – ordning fx hjælperløn mm.

Engelsk

Mundtligt engelsk der kan anvendes i praksis og giver eleverne et grundlæggende ordforråd til almindelig samtale og til brug i forbindelse med udlandsrejser (fx den årlige studietur).

Psykologi

Sociale færdigheder og forståelse af egen identitet – at se sig selv som en del af et fællesskab og kende egne og andre menneskers forventninger i sociale sammenhænge. Indsigt i egne ressourcer og udfordringer, fx at arbejde aktivt med at mestre behovsudsættelse.

Billedkunst

Undervisning i bl.a. tredimensionelle kunstværker og undervisning i forståelse af, hvad billedkunsten afspejler i det omkringlæggende samfund.

Teoretisk og praktisk forløb konkretiseres i et tæt samarbejde med den kunstlærer, der skal forestå undervisning.

STUDIETURE

De unge vil gerne på studietur hvert år, hvorfor der bliver igangsat finansieringsprojekter ved STU start. Studieturne tager udgangspunkt i undervisningen med et fagligt fokus som fx sprog, kultur, geografi og historie.

Praktisk: Bestille billetter, styr på dokumenter, finde overnatningssteder, lave madplan for alle deltagere, lægge program for turens indhold.

Teoretisk: Landets kultur, landets historie, træning af turist-engelsk mv.

Find os på de sociale medier:

Mindsteps STU Facebook
Mindsteps Instagram