Mindsteps AKTIV

MINDSTEPS AKTIV

– et aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens §104

Et neurodiverst menneskesyn udgør sammen med FN’shandicapkonvention, Mindsteps Aktivs værdigrundlag. Mindsteps AKTIV overordnede formål er at sikre de bedst mulige betingelser for aktivt medborgerskab, livskvalitet, trivsel, udvikling samt mental og fysisk sundhed, for mennesker med funktionsnedsættelser.

I tråd med handicapkonventionens sigte, arbejder Mindsteps AKTIV for at fremme, beskytte og sikre, at alle personer med funktionsnedsættelser kan nyde menneskerettigheder og frihedsrettigheder på lige vilkår med mennesker uden funktionsnedsættelser. Til at definere forståelsen af “personer med funktionsnedsættelser” baserer Mindsteps AKTIV sig på FN’s definition der ligeledes findes i konventionen.

Forståelsen for mennesker med funktionsnedsættelser hos Mindsteps AKTIV er samfunds-socialt funderet og har fokus på samspillet mellem individ, struktur og indretning. Tilbuddet tilrettelægges så borgerne tilbydes den nødvendige hjælp og støtte til at indgå i tilbuddet så vel som det generelle samfundsliv på lige fod med mennesker uden funktionsnedsættelser. Mindsteps AKTIV er et specialiseret, individuelt tilrettelagt tilbud, der tager højde for den enkeltes særlige behov for psykisk og fysisk hjælp og støtte.

Tilgangen i Mindsteps AKTIV er ressourceorienteret og neuropædagogisk funderet, med ICF’s principper som ramme for den daglige planlægning. Det betyder at det pædagogiske rum er indrettet således, at det altid er muligt for den enkelte borger at sætte egne ressourcer i spil, uanset typen og graden af funktionsnedsættelser.

Beskrivelse af Mindsteps AKTIV